Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Milieu:
De werkzaamheden van Kwakkel BV zijn direct van invloed op het milieu. Kwakkel BV vind het belangrijk dat er zorgvuldig met het milieu wordt omgegaan. Om onze milieuaspecten goed te kunnen beheersen is het Milieu Aspecten Register opgesteld. In dit register wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens zijn de beheersmaatregelen vastgesteld, en de daarbij behorende Wettelijke eisen milieu en borging opgesteld.

 

Kwakkel BV zet zich in voor het scheiden van afval, hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen, inzet van emissiearm sloopmaterieel en het minimaliseren van omgevingshinder. Ons energiezuinige kantoor zien wij als visitekaartje en het op gelijk niveau houden van CO2-uitstoot is een doelstelling voor de komende jaren.

 

Veiligheid:
Veiligheid staat voorop. Onze werkzaamheden moeten door iedereen veilig en verantwoord uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte moet iedereen aan het eind van de dag weer veilig en gezond thuis kunnen komen. Om dit te realiseren zijn wij in het bezit van het VCA*-certificaat en zijn alle veiligheid-, gezondheid-, en milieuaspecten in kaart gebracht in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (Ri&E), functiegericht en projectmatig. De leidinggevenden houden met regelmaat werkplekinspecties en toolbox meetings over veiligheid op de werkplaats, onze medewerkers letten op elkaar en hun omgeving en (bijna) alle ongevallen worden onderzocht.

 

Kwaliteit:
Continu werken we aan de verbetering van onze diensten. Dit doen we door het opstellen van ons beleid, opleggen van kwaliteitsdoelstellingen, uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, audits en functioneringsgesprekken.
Duurzaam inkopen
Kwakkel BV besteedt veel aandacht aan de duurzaamheidsaspecten bij de inkoop van producten. Zo wordt er bij de aanschaf van nieuwe machines en verlichting gelet op veiligheid en energieverbruik.

 

Gezondheid:
“Slopen” is mensenwerk:
Goede arbeidsomstandigheden leggen een stevig fundament voor een lange loopbaan in de bouw. De lange dienstverbanden bij Kwakkel BV onderstrepen dat ons personeel trots is op hun werk en dat het overgrote deel geen andere baan zou willen. Doordat Kwakkel BV in het bezit is van een VCA*-certificaat heeft het bedrijf veel oog voor veilige en gezonde werkomgeving en milieuverbeteringen

 

Medewerkers denken zelf mee over betere afbeidsomstandigheden om ongelukken en vandalisme te voorkomen:
Meerdere keren per jaar komen we met alle medewerkers bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt veel aandacht besteed aan de inbreng van de medewerkers op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

 

Volop aandacht voor leerlingen
Onze ervaren medewerkers geven de leerlingen een goede begeleiding, meestal één-op-één. Kwakkel BV investeert zo in vakmanschap en in loyaliteit van de medewerkers.

 

Bouwen aan relaties:
Kwakkel BV denkt met de klant mee, is transparant over de kosten en levert op tijd en binnen het afgesproken budget. Hierbij bouwen we aan de relatie met de opdrachtgever. Een tevreden klant is de beste reclame voor ons bedrijf en leidt weer tot nieuwe opdrachten.

 

Kwakkel BV probeert in toenemende mate rekening te houden met wensen van de omgeving
Kwakkel BV zoekt in vroeg stadium contact met omwonenden en belangstellenden.

 

Maatschappelijke betrokkenheid dmv sponsering cultuur- en sportverenigingen
Kwakkel BV vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. Zo ontvangen een aantal plaatselijke verenigingen en belangen jaarlijks een financiële bijdrage.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kwakkel bv
Kwakkel bv
Kwakkel bv