Wet- en regelgeving

Onze kernactiviteiten zijn onderhevig aan vele wet- en regelgeving.
Interessante sites zijn:

Er zijn een aanzienlijk aantal wettelijke bepalingen ten aanzien van asbest in de Arbowet opgenomen. De kerndocumenten zijn:

  • Wijziging van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving van 10 augustus 2006 (Staatscourant 15 augustus 2006, nr. 157, pag. 8 e.v.)
  • Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest (implementatie van wijzigingsrichtlijn nr.2003/18/EG)

Arbobesluit Asbestverwijderingsbesluit
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is op 1 maart 2006 in werking getreden. Het bevat regels voor het verwijderen van asbest en asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten en voor het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten waarin zich asbest bevindt. Ook bevat het nieuwe besluit regels voor incidenten zoals een asbestbrand.

 

Arbobesluit
Het Arbobesluit bevat in afdeling 5, hoofdstuk 4 regelgeving specifiek over werken met asbest, onder andere voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten.

 

Arboregelingen
De eisen aan de metingen van asbest worden uitgewerkt in paragraaf 4.5 van de Arboregelingen. Daarbij wordt de meetmethodiek exact omschreven.
De certificatie-bepalingen arbeid met asbest zijn vastgelegd in paragraaf 4.6 van de arboregelingen. Hieronder volgt een samenvatting:
CS-540/2007 = Asbestinventarisatie
SC-530/febr 2008 = Asbestverwijdering
SC-510 = Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
SC-520 = Deskundig Asbestverwijderaar

 

Beleidsregels
De beleidsregels beschrijven de wijze van beoordeling van blootstelling, het gebruik van PBM’s, melding van werkzaamheden met asbest en hygiënische beschermingsmaatregelen.

 

Wet en regelgeving